منشور اخلاقی

/منشور اخلاقی

منشور اخلاقی اعتماد طب

  • ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان

  • – کسب اطلاعات به روز و افزایش توانمندی های فردی در زمینه ی شغلی مورد نظر

  • – پشتکار و جدیت در انجام وظایف با بیشترین سرعت عمل و دقت

  • – توانایی پیگیری به موقع در امور محوله به هرکدام از اعضای مجموعه

  • – داشتن انضباط اداری و انجام وظایف سازمانی

  • – داشتن روحیه ی همکاری در فعالیت های گروهی و تلاش برای رسیدن به اهداف والای سازمان

  • – رازداری و عدم افشای اطلاعات سازمانی و اسناد محرمانه

  • – درک و استفاده ی صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی

  • پایبندی به مفاد قرارداد شغلی

  • – دریافت هرگونه انتقاد،نظر و پیشنهاد به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقا سازمان