منشور اخلاقی

 

 

 - ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف، اهمیت به ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان
- داشتن انضباط اداری و وجدان کاري.انجام وظايف سازماني
- لبخند و خوشرویی در محل کارنسبت به همکاران و مراجعان
- داشتن ظاهری آراسته و متناسب با عرف و فرهنگ جامعه
- کار گروهی و تلاش در راستای رسیدن به اهداف والای سازمان
- برنامه ريزي فعاليتها و انجام آن براساس زمان پيش بيني شده
- درک و استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني
- تمرکز به راه حلها در مواجهه با مسائل کاری
- حفظ خونسردی و متانت در تمام شرایط و برخورد موثر در شرایط بحرانی
- رازداري و عدم افشاي اطلاعات سازمانی و اسناد محرمانه
- انجام فعاليتها براساس روش مستند و مشخص و نه براساس سليقه
- دريافت هر گونه انتقاد، نظر و پيشنهاد به عنوان زمينه‌ساز رشد و ارتقاء سازمان

 


                                                  شرکت بین المللی
                                      اعتماد طب مد
 

 

 

 

English Persian